යූගු නව නිෂ්පාදන-යකඩ රාක්කය

නියැලුනහ Yougu ගබඞා උපකරණ සමාගම, Ltd specialized in design and manufacturing all kinds of metal warehouse logistic storage containers, කූඩුව, pallet, මන්ත්රීතුමාව ට්රොලියේ දාගෙන, රාක්කය මුසපත්ව, pallet, etc which is totally storage solution provider. This is our latest product, storage iron frame, use to place products in the warehouse.

If you are interested in our products, you can contact us to inquire about the price, we do wholesale, the more quantity, the more discount

 


Post time: 2020-04-28
NOW පරීක්ෂණයක්